• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
32 06-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
31 06-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2023 la data de 30.06.2023 da 2023-09-06  
30 05-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea și completarea HCL nr. 28/18.07.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile - terenuri aparținând domeniului privat de interes local al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
29 04-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Planului propriu de acţiune pentru perioada de iarnă 2023-2024 - -   - -
28 31-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind clasificarea unor drumuri de interes local - -   - -
27 31-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 20.079 mp înscris în CF nr.31840, T7A, A 266/2, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
26 30-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 da 2023-08-30  
25 29-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,, Programul pentru școli al României’’ de către Consiliul Local al Comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
24 12-07-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Maliuc în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ,, Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării’’, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada pe programare 2021-2027 - -   - -
23 10-07-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
22 29-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind clasificarea unor drumuri de interes local - -   - -
21 14-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” - -   - -
20 25-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT DE INTERES LOCAL ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „ APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR SITUATE ÎN DELTA DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUD. TULCEA” da 2023-05-25  
19 23-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind diminuarea suprefeței de teren aferentă străzii din localitatea Partizani, înregistrată la poziția 80 – DS 285- CF 30679 - din anexa Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Maliuc, de la 1.799 mp la 1.454 mp - -   - -
18 15-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aderarea și includerea teritoriului comunei Maliuc la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociația G.A.L Oamneii Deltei”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 - -   - -
17 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022 la data de 31.12.2022 da 2023-04-26  
16 25-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului da 2023-04-25  
15 25-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 da 2023-04-25  
14 07-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a II-a, 20-21 mai 2023 - -   - -
13 14-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
12 09-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” - -   - -
11 08-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea concesionării directe a unor spații cu destinația de cabinete medicale pentru medicină de familie - -   - -
10 08-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes local în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
9 07-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în localitatea Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 07-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
7 27-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării , prin act adițional, a suprafeței de pășune aferentă contractului de închiriere nr. 54/ din 03.06.2020 - -   - -
6 09-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea - -   - -
5 02-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Maliuc și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 - -   - -
4 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc - -   - -
3 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea închiderii conturilor bancare în LEI și în CHF deschise la UniCredit Bank - -   - -
2 25-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 da 2023-01-25  
1 16-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România - Filiala Tulcea privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină