• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
72 28-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind clasificarea drumurilor de interes local da 2022-11-28  
71 23-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind stabilirea modului de valorificare a dalelor de beton și a panourilor de gard recuperate în stare bună în urma realizării lucrărilor în cadrul proiectului INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN COMUNA MALIUC da 2022-11-23  
70 18-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2023 a Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Maliuc, județul Tulcea şi programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023 ca parte integrantă din strategie da 2022-11-18  
69 18-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023 da 2022-11-18  
68 16-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra străzilor : Platanilor C.F./N.C 31172 și Lacului C.F./N.C 31171, în favoarea SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, pentru obiectivul:,, Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent LOCUINȚĂ,, da 2022-11-16  
67 11-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2022 da 2022-11-11  
66 11-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 55973 mp înscris în CF nr.31669, T3, A 140/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea da 2022-11-11  
65 11-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 8801 mp înscris în CF nr.31435, T1, A 227/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea da 2022-11-11  
64 10-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” în domeniul public al Comunei Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliului local al comunei Maliuc - -   - -
63 01-11-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023 da 2022-11-01  
62 25-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea art.1 la HCL nr. 15 din 31.03.2021 privind includerea în domeniul public al comunei Maliuc și în administrarea Consiliului Local Maliuc, județul Tulcea, a obiectivului nou ,,Modernizare Drumuri comuna Maliuc, judetul Tulcea“ finanțat in cadrul PNDR 2014-2020, sub măsura 7.2. da 2022-10-25  
61 18-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022, trimestrul II da 2022-10-18  
60 18-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea da 2022-10-18  
59 18-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 963/29.03.2016, încheiat cu domnul Curmei Victor - -   - -
58 06-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE NR.5 DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A VALORII MAXIME ELIGIBILĂ A PROIECTULUI da 2022-10-06  
57 06-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „MODERNIZARE ȘCOALĂ IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI da 2022-10-06  
56 06-10-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI da 2022-10-06  
55 21-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 da 2022-09-21  
54 16-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea da 2022-09-16  
53 13-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Maliuc în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Maliuc - -   - -
52 13-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1 – LOCUINȚĂ, C2 - LOCUINȚĂ ȘI C3 – BUCĂTĂRIE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STRUCTURI DE TURISM”, satul MALIUC, str. DUNĂREA-VECHE, nr.13, T4, CC 48, NC/CF 31317, comuna Maliuc, județul Tulcea da 2022-09-13  
51 08-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE TURISM”, satul Gorgova, F12 INTRAVILAN, T2, Cc 105, A 106, NC/CF 32457, comuna Maliuc, județul Tulcea da 2022-09-08  
50 05-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ CONSTRUIRE SPAȚII CAZARE ȘI SERVIREA MESEI ÎN SCOPURI TURISTICE (PENSIUNE TURISTICĂ)”, comuna Maliuc, satul Gorgova, strada Dunării, nr.5A, NC/CF 32470, județul Tulcea da 2022-09-05  
49 02-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.22/11.04.2022, PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A VALORII MAXIME ELIGIBILE A PROIECTULUI da 2022-09-05  
48 01-09-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea „Planului propriu de acţiune pentru perioada de iarnă 2022-2023, în comuna Maliuc” da 2022-09-01  
47 25-08-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea completării Registrului Agricol la nivelul UAT comuna Maliuc, pentru perioada 2020 – 2024, în format electronic da 2022-08-25  
46 22-08-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind revocarea HCL Maliuc nr. 34 din 20.06.2022 - -   - -
45 27-07-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea HCL Maliuc nr. 25/07.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
44 27-07-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Comuna MALIUC în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea- , în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor(Strategia de Tarifare) - -   - -
43 19-07-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea proiectului Achiziție dotări pentru promovarea evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea da 2022-07-19  
42 11-07-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea da 2022-07-11  
41 24-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân da 2022-06-24  
40 23-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice da 2022-06-23  
39 20-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local Maliuc – Comisia nr.3 pentru muncă și protecție socială, protecție copii, protecție mediu și turism - -   - -
38 17-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind actualizarea indicatorilor economici pentru proiectul „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL" da 2022-06-17  
37 14-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferenete proiectului da 2022-06-14  
36 14-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022, trimestrul I da 2022-06-14  
35 14-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 da 2022-06-14  
34 14-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; pentru aprobarea unor facilităţi fiscale şi a Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, datorate bugetului local al Primariei Comunei Maliuc da 2022-06-14  
33 14-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciurea Viorel următorul supleant în lista de candidați a Partidului Social Democrat da 2022-06-14  
32 06-06-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului da 2022-06-06  
31 31-05-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-05-31  
30 11-05-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 92,8157 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea da 2022-05-11  
29 06-05-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind incetarea mandatului de consilier al domnului Manole Gheorghe si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Maliuc da 2022-05-06  
28 18-04-2022 RADION MIRELA, Viceprimar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN-SA nr. IG203300210/30.06.2020, pentru proiectul ,,Construire teren de sport multifuncțional“ - -   - -
27 15-04-2022 RADION MIRELA, Viceprimar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2021, trimestrul IV da 2022-04-15  
26 15-04-2022 RADION MIRELA, Viceprimar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 da 2022-04-15  
25 12-04-2022 RADION MIRELA, Viceprimar; privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 44,4984 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea da 2022-04-12  
24 08-04-2022 RADION MIRELA, Viceprimar; privind aprobarea depunerii proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” și a valorii maxime eligibilă a proiectului da 2022-04-08  
23 05-04-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea - -   - -
22 24-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Maliuc pe anul 2022 da 2022-03-24  
21 24-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU AGROTURISTIC ÎMPREJMUIRE ”, INTRAVILAN, TRUP 37 – TRUP MILA 29, comuna Maliuc, judeţul Tulcea, N.C./C.F. 30172 da 2022-03-24  
20 24-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 818 mp având numărul cadastral 30958 situat în loc.Maliuc, jud.Tulcea - -   - -
19 24-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT COMUNA MALIUC" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - -   - -
18 09-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC ”, satul GORGOVA, comuna Maliuc, judeţul Tulcea, N.C./C.F. 30998 da 2022-03-09  
17 09-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 2021-2027 da 2022-03-09  
16 07-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării Contractului de închiriere a suprafeței de 12,2552 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea, nr.17 din 28.05.2020 da 2022-03-07  
15 04-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru semestrul II in anul scolar 2021-2022 - -   - -
14 03-03-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru realizarea proiectului „ Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc” da 2022-03-03  
13 22-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind Modificarea si completarea Hotararii nr.69/31.07.2017privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie ,, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Maliuc - -   - -
12 22-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Unității administrativ teritoriale Comuna Maliuc - -   - -
11 22-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind desemnarea a doi consilieri locali , care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Maliuc - -   - -
10 21-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului da 2022-02-21  
9 17-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru teritoriul comunei Maliuc da 2022-02-17   -
8 15-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind distribuirea lemnelor de foc rezultate în urma decolmatării canalelor de către ARBDD persoanelor/familiilor de pe raza comunei Maliuc - -   - -
7 14-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant dintre consilierii locali , pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director-adjunct la Școala Gimnazială Maliuc - -   - -
6 03-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 da 2022-02-03   -
5 02-02-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 83 M.P., SITUAT ÎN INTRAVILANUL SATULUI PARTIZANI, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALIUC da 2022-02-02  
4 31-01-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2022 da 2022-01-31  
3 28-01-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc da 2022-01-28  
2 28-01-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind privind aprobarea Centralizatorului cuprinzând modificările și completările pozițiilor din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Maliuc nr. 41/29.01.2016, în vederea actualizării da 2022-01-28  
1 22-01-2022 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind revocarea partiala a HCL nr.44/28.12.2021, Anexa nr.8 ” taxe speciale ” da 2022-01-22  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină