• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Maliuc: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 71/18-11-2022 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra străzilor : Platanilor C.F./N.C 31172 și Lacului C.F./N.C 31171, în favoarea SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, pentru obiectivul:,, Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent LOCUINȚĂ,, 03-12-2022    - -
HCL 70/18-11-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2022 03-12-2022    -
HCL 69/18-11-2022 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 55973 mp înscris în CF nr.31669, T3, A 140/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea 03-12-2022    - -
HCL 68/18-11-2022 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 8801 mp înscris în CF nr.31435, T1, A 227/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea 03-12-2022    - -
HCL 67/18-11-2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” în domeniul public al Comunei Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliului local al comunei Maliuc 03-12-2022    - -
HCL 66/18-11-2022 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2022-2023 03-12-2022    - -
HCL 65/25-10-2022 PENTRU MODIFICAREA ART.1 LA HCL NR.15 DIN 31.03.2021 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MALIUC ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MALIUC, JUDEȚUL TULCEA, A OBIECTIVULUI NOU „MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA”FINANȚAT ÎN CARUL PNDR 2014-2020, SUBMĂSURA 7.2 06-11-2022    - -
HCL 64/25-10-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022, trimestrul II 06-11-2022    -
HCL 63/25-10-2022 PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 06-11-2022    - -
HCL 62/25-10-2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 1963/29.03.2016 06-11-2022    - -
HCL 61/25-10-2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1 – LOCUINȚĂ, C2 - LOCUINȚĂ ȘI C3 – BUCĂTĂRIE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STRUCTURI DE TURISM”, satul MALIUC, str. DUNĂREA-VECHE, nr.13, T4, CC 48, NC/CF 31317, comuna Maliuc, județul Tulcea 06-11-2022    - -
HCL 60/25-10-2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE TURISM”, satul Gorgova, F12 INTRAVILAN, T2, Cc 105, A 106, NC/CF 32457, comuna Maliuc, județul Tulcea 06-11-2022    - -
HCL 59/25-10-2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ CONSTRUIRE SPAȚII CAZARE ȘI SERVIREA MESEI ÎN SCOPURI TURISTICE (PENSIUNE TURISTICĂ)”, comuna Maliuc, satul Gorgova, strada Dunării, nr.5A, NC/CF 32470, județul Tulcea 06-11-2022    - -
HCL 58/25-10-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 06-11-2022    - -
HCL 57/07-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „MODERNIZARE ȘCOALĂ IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI 24-10-2022    -
HCL 56/07-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI 24-10-2022    - -
HCL 55/07-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE NR.5 DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A VALORII MAXIME ELIGIBILĂ A PROIECTULUI 24-10-2022    - -
HCL 54/29-09-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 21-10-2022    -
HCL 53/29-09-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Maliuc în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Maliuc 21-10-2022    - -
HCL 52/06-09-2022 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.22/11.04.2022, PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A VALORII MAXIME ELIGIBILE A PROIECTULUI 19-09-2022    -
HCL 51/06-09-2022 privind aprobarea ,, Planului propriu de acțiune pentru perioada de iarnă 2022-2023, în comuna Maliuc 19-09-2022    -
HCL 50/06-09-2022 privind aprobarea completării Registrului Agricol la nivelul UAT comuna Maliuc, pentru perioada 2020 – 2024, în format electronic 19-09-2022    - -
HCL 49/06-09-2022 privind revocarea HCL Maliuc nr. 34 din 20.06.2022 19-09-2022    - -
HCL 48/10-08-2022 privind modificarea HCL Maliuc nr. 25/07.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA 27-08-2022    -
HCL 47/10-08-2022 privind acordarea unui mandat special , reprezentantului UAT Comuna MALIUC în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea- , în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor(Strategia de Tarifare) 27-08-2022    - -
HCL 46/10-08-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân 27-08-2022    - -
HCL 45/10-08-2022 privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 27-08-2022    - -
HCL 44/10-08-2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 27-08-2022    - -
HCL 43/21-07-2022 privind aprobarea proiectului Achiziție dotări pentru promovarea evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea 05-08-2022    -
HCL 42/21-07-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 05-08-2022    - -
HCL 41/20-06-2022 privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local Maliuc – Comisia nr.3 pentru muncă și protecție socială, protecție copii, protecție mediu și turism 04-07-2022    - -
HCL 40/20-06-2022 privind actualizarea indicatorilor economici pentru proiectul „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL" 04-07-2022    - -
HCL 39/20-06-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferenete proiectului 04-07-2022    -
HCL 38/20-06-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022, trimestrul I 04-07-2022    -
HCL 37/20-06-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 04-07-2022    -
HCL 36/20-06-2022 pentru aprobarea unor facilităţi fiscale şi a Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, datorate bugetului local al Primariei Comunei Maliuc 04-07-2022    -
HCL 35/20-06-2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 04-07-2022    -
HCL 34/20-06-2022 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciurea Viorel următorul supleant în lista de candidați a Partidului Social Democrat 04-07-2022 Abrogată de hotărârea Nr. 49/2022
-
HCL 33/31-05-2022 privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 92,8157 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea 18-06-2022    -
HCL 32/31-05-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2021, trimestrul IV 18-06-2022    -
HCL 31/31-05-2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU AGROTURISTIC ÎMPREJMUIRE ”, TRUP INTRAVILAN nr.37 – TRUP MILA 29, comuna Maliuc, judeţul Tulcea, N.C./C.F. 30172 18-06-2022    - -
HCL 30/10-05-2022 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Manole Gheorghe și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Maliuc 28-05-2022    - -
HCL 29/19-04-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN-SA nr. IG203300210/30.06.2020, pentru proiectul ,,Construire teren de sport multifuncțional“ 02-05-2022    - -
HCL 28/19-04-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei MALIUC pentru anul 2022 02-05-2022    -
HCL 27/19-04-2022 privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 44,4984 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea 02-05-2022    -
HCL 26/19-04-2022 privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare - Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea 02-05-2022    -
HCL 25/19-04-2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC ”, satul GORGOVA, comuna Maliuc, judeţul Tulcea, N.C./C.F. 30998 02-05-2022    - -
HCL 24/19-04-2022 privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 2021-2027 02-05-2022    -
HCL 23/19-04-2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 02-05-2022    -
HCL 22/11-04-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” și a valorii maxime eligibilă a proiectului 25-04-2022 Modificată de hotărârea Nr. 52/2022
-
HCL 21/29-03-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Maliuc pe anul 2022 10-04-2022    -
HCL 20/29-03-2022 privind dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 818 mp având numărul cadastral 30958 situat în loc.Maliuc, jud.Tulcea 10-04-2022    - -
HCL 19/29-03-2022 privind aprobarea implementării proiectului ""Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT COMUNA MALIUC" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 10-04-2022    - -
HCL 18/29-03-2022 privind aprobarea încetării Contractului de închiriere a suprafeței de 12,2552 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea, nr.17 din 28.05.2020 10-04-2022    - -
HCL 17/29-03-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 10-04-2022    - -
HCL 16/10-03-2022 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru semestrul II in anul scolar 2021-2022 21-03-2022    - -
HCL 15/10-03-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru realizarea proiectului „ Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc” 21-03-2022    -
HCL 14/10-03-2022 privind Modificarea si completarea Hotararii nr.69/31.07.2017privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie ,, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Maliuc 21-03-2022    - -
HCL 13/10-03-2022 privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Unității administrativ teritoriale Comuna Maliuc 21-03-2022    -
HCL 12/10-03-2022 privind desemnarea a doi consilieri locali , care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Maliuc 21-03-2022    - -
HCL 11/10-03-2022 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru teritoriul comunei Maliuc. 21-03-2022    - -
HCL 10/10-03-2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 21-03-2022    - -
HCL 9/10-03-2022 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 83 M.P., SITUAT ÎN INTRAVILANUL SATULUI PARTIZANI, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALIUC 21-03-2022    -
HCL 8/16-02-2022 privind distribuirea lemnelor de foc rezultate în urma decolmatării canalelor de către ARBDD persoanelor/familiilor de pe raza comunei Maliuc 27-02-2022    - -
HCL 7/16-02-2022 privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant dintre consilierii locali , pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Maliuc 27-02-2022    - -
HCL 6/16-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2022 27-02-2022    -
HCL 5/16-02-2022 privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc 27-02-2022    -
HCL 4/16-02-2022 privind aprobarea Centralizatorului cuprinzând modificările și completările pozițiilor din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Maliuc nr.41/29.01.2016 în vederea actualizării 27-02-2022    -
HCL 3/16-02-2022 privind revocarea partiala a HCL nr.44/28.12.2021, Anexa nr.8 ” taxe speciale ” 27-02-2022    - -
HCL 2/21-01-2022 privind aprobarea participării UAT Comuna Maliuc, la proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT COMUNA MALIUC” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 30-01-2022    - -
HCL 1/21-01-2022 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2022 – 2023 30-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină