• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Maliuc: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 22/09-05-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022 la data de 31.12.2022 20-05-2023    -
HCL 21/09-05-2023 privind modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 20-05-2023    -
HCL 20/09-05-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 20-05-2023    -
HCL 19/09-05-2023 privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a II-a, 20-21 mai 2023 20-05-2023    -
HCL 18/10-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local 20-05-2023    - -
HCL 17/14-03-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” 19-03-2023    -
HCL 16/14-03-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” 19-03-2023    - -
HCL 15/14-03-2023 privind aprobarea concesionării directe a unor spații cu destinația de cabinete medicale pentru medicină de familie 19-03-2023    - -
HCL 14/14-03-2023 privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes local în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 19-03-2023    -
HCL 13/14-03-2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în localitatea Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-03-2023    -
HCL 12/14-03-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-03-2023    -
HCL 11/14-03-2023 privind aprobarea diminuării , prin act adițional, a suprafeței de pășune aferentă contractului de închiriere nr. 54/ din 03.06.2020 19-03-2023    - -
HCL 10/10-02-2023 privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea 26-02-2023    - -
HCL 9/10-02-2023 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Maliuc și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 26-02-2023    -
HCL 8/10-02-2023 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc 26-02-2023    -
HCL 7/10-02-2023 privind aprobarea închiderii conturilor bancare în LEI și în CHF deschise la UniCredit Bank 26-02-2023    - -
HCL 6/10-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 26-02-2023    -
HCL 5/26-01-2023 privind însușirea Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România - Filiala Tulcea privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare 07-02-2023    -
HCL 4/26-01-2023 privind acordarea unui mandat special doamnei Sevastian Nicoleta, primar al comunei Maliuc, județul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2023 – 2024 07-02-2023    - -
HCL 2/26-01-2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Maliuc, judetul Tulcea 07-02-2023    -
HCL 1/26-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină