• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Maliuc: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 46/22-11-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Maliuc pe anul 2023 09-12-2023    -
HCL 45/22-11-2023 privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitare – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea 09-12-2023    - -
HCL 44/22-11-2023 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de Cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Maliuc 09-12-2023    - -
HCL 43/22-11-2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2023- ianuarie 2024 09-12-2023    - -
HCL 42/16-10-2023 privind aprobarea desființării unui post contractual de conducator ambarcatiune din cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară, sănătate 24-10-2023    - -
HCL 41/16-10-2023 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1157/30.05.2008 încheiat între Comuna Maliuc și dl Trofimov Constantin 24-10-2023    - -
HCL 40/16-10-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” 24-10-2023    - -
HCL 39/16-10-2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Maliuc în Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Maliuc 24-10-2023    - -
HCL 38/14-09-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2023 la data de 30.06.2023 19-09-2023    -
HCL 37/14-09-2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 28/18.07.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile - terenuri aparținând domeniului privat de interes local al comunei Maliuc, județul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 36/14-09-2023 privind aprobarea Planului propriu de acţiune pentru perioada de iarnă 2023-2024 19-09-2023    -
HCL 35/14-09-2023 privind clasificarea unor drumuri de interes local 19-09-2023    -
HCL 34/14-09-2023 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 20.079 mp înscris în CF nr.31840, T7A, A 266/2, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 33/14-09-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 19-09-2023    -
HCL 32/14-09-2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,, Programul pentru școli al României’’ de către Consiliul Local al Comunei Maliuc, județul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 31/10-08-2023 privind atestarea inventarului care alcatuiesc domeniul public al comunei Maliuc 15-08-2023    -
HCL 30/10-08-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 15-08-2023    - -
HCL 29/18-07-2023 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Maliuc în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ,, Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării’’, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada pe programare 2021-2027 23-07-2023    - -
HCL 28/18-07-2023 privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 23-07-2023 Modificată de hotărârea Nr. 37/2023
HCL 27/18-07-2023 privind clasificarea unor drumuri de interes local 23-07-2023    -
HCL 26/16-06-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din parta Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021 pentru proiectul ,, Modernizare si dotare Camin Cultural din localitatea Maliuc, judetul Tulcea'' 25-06-2023    - -
HCL 25/16-06-2023 privind diminuarea suprefeței de teren aferentă străzii din localitatea Partizani, înregistrată la poziția 80 – DS 285- CF 30679 - din anexa Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Maliuc, de la 1.799 mp la 1.454 mp 25-06-2023    - -
HCL 24/16-06-2023 PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT DE INTERES LOCAL ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „ APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR SITUATE ÎN DELTA DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUD. TULCEA” 25-06-2023    -
HCL 23/16-06-2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Maliuc la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociația G.A.L Oamneii Deltei”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 25-06-2023    - -
HCL 22/09-05-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022 la data de 31.12.2022 20-05-2023    -
HCL 21/09-05-2023 privind modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 20-05-2023    -
HCL 20/09-05-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 20-05-2023    -
HCL 19/09-05-2023 privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a II-a, 20-21 mai 2023 20-05-2023    -
HCL 18/10-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local 20-05-2023    - -
HCL 17/14-03-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” 19-03-2023    -
HCL 16/14-03-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” 19-03-2023    - -
HCL 15/14-03-2023 privind aprobarea concesionării directe a unor spații cu destinația de cabinete medicale pentru medicină de familie 19-03-2023    - -
HCL 14/14-03-2023 privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes local în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 19-03-2023    -
HCL 13/14-03-2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în localitatea Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-03-2023    -
HCL 12/14-03-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-03-2023    -
HCL 11/14-03-2023 privind aprobarea diminuării , prin act adițional, a suprafeței de pășune aferentă contractului de închiriere nr. 54/ din 03.06.2020 19-03-2023    - -
HCL 10/10-02-2023 privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea 26-02-2023    - -
HCL 9/10-02-2023 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Maliuc și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 26-02-2023    -
HCL 8/10-02-2023 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc 26-02-2023    -
HCL 7/10-02-2023 privind aprobarea închiderii conturilor bancare în LEI și în CHF deschise la UniCredit Bank 26-02-2023    - -
HCL 6/10-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 26-02-2023    -
HCL 5/26-01-2023 privind însușirea Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România - Filiala Tulcea privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare 07-02-2023    -
HCL 4/26-01-2023 privind acordarea unui mandat special doamnei Sevastian Nicoleta, primar al comunei Maliuc, județul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2023 – 2024 07-02-2023    - -
HCL 2/26-01-2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Maliuc, judetul Tulcea 07-02-2023    -
HCL 1/26-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină